Harmoniechen

D’Harmoniechen Beetebuerg ass de Weiderbildungsorchester vun der Harmonie Municipale Beetebuerg.
 
Mir sinn net nëmmen eng Musek fir Kanner, mee fir all Nowuessmuseker, dee seng musikalesch Fäegkeeten am Zesummespill mat anere well ausprobéieren a weiderentwéckelen. Zesumme bereede mir di jonk Musikanten op di musikalesch Saison vun der Harmonie fir. Mir huelen Deel un de Sortien, wéi zum Beispill den Hämmelsmarsch a spille Concerten. Eis Ziler besti virun allem doran, eis Musikanten an hirer musikalescher Ausbildung ze ënnerstëtzen an hinne Motivatioun a Freed un dem gemeinsame Musizéieren ze vermëttelen.
 

D’Harmonieche prouft 6 bis 8 Mol am Trimester am Musekssall an de Sportshal zu Beetebuerg.

Contact:   info@hmb.lu

L’Harmoniechen Beetebuerg est l’orchestre «pédagogique» de l’Harmonie Municipale de Bettembourg.

Nous n’invitons pas uniquement les enfants, mais également tout adulte, qui vise à pratiquer et améliorer ses capacités instrumentales dans un ensemble. Notre but est de préparer les jeunes musiciens pour la saison musicale de l’Harmonie. Ainsi nous participons aux sorties musicales comme le Hämmelsmarsch et à des concerts. Nos objectifs sont le soutien de nos élèves dans leur formation musicale, ainsi que le plaisir et la motivation de pratiquer leur instrument dans un ensemble. 
 
Les répétitions de l’Harmoniechen se tiennent 6 à 8 fois par trimestre dans la salle de musique du Centre Sportif à Bettembourg.

Les répétitions de l’Harmoniechen se tiennent 6 à 8 fois par trimestre dans la salle de musique du Centre Sportif à Bettembourg.

Contact:   info@hmb.lu